FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA MANEVİ HAKLARDR. BAŞAK BAK
Fikri Mülkiyet Hukukunda Manevi Haklar
Perşembe 18:30-21:00
SBF Seminer Salonu (Sütunlu Salon)
basakbak@yahoo.com 
basakbak@gmail.com ESERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI MEN ETME
(Right to Integrity, Right to Object Derogatory Treatment of Work, Werkintegrität, Entstellung des Werkes)


FSEK md. 16

“3. Eserde değişiklik yapılmasını menetmek:
Madde 16 - Eser sahibinin izni olmadıkça eserde veyahut eser sahibinin adında kısaltmalar, ekleme ve başka değiştirmeler yapılamaz.
Kanunun veya eser sahibinin müsaadesiyle bir eseri işliyen, umuma arzeden, çoğaltan, yayımlıyan, temsil eden veya başka bir suretle yayan kimse; işleme, çoğaltma, temsil veya yayım tekniği icabı zaruri görülen değiştirmeleri eser sahibinin hususi bir izni olmaksızın da yapabilir.
Eser sahibi kayıtsız ve şartsız olarak izin vermiş olsa bile şeref veya itibarını yahut eserinin mahiyet ve hususiyetlerini bozan her türlü değiştirmelere muhalefet hakkını muhafaza eder. Bu haktan sözleşme ile vazgeçmek hükümsüzdür.”

FSEK md. 17/II


“(Ek: 7/6/1995 - 4110/7 md.) (Değişik: 7/6/1995 - 4110/7 md.) Aslın maliki, eser sahibi ile yapmış olduğu sözleşme şartlarına göre eser üzerinde tasarruf edebilir. Ancak eseri bozamaz ve yok edemez ve eser sahibinin haklarına zarar veremez.”


BERN Sözleşmesi (Art. 6bis)
“Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.”


Alman Yayın Kanunu (UrhG)

Ҥ 14 Entstellung des Werkes
Der Urheber hat das Recht, eine Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung seines Werkes zu verbieten, die geeignet ist, seine berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen am Werk zu gefährden.”


İsviçre Yayın Kanunu (URG)

“Art. 11 Werkintegrität
1 Der Urheber oder die Urheberin hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen;
a. ob, wann und wie das Werk geändert werden darf;
b. ob, wann und wie das Werk zur Schaffung eines Werks zweiter Hand verwendet oder in ein Sammelwerk aufgenommen werden darf.
2 Selbst wenn eine Drittperson vertraglich oder gesetzlich befugt ist, das Werk zu ändern oder es zur Schaffung eines Werkes zweiter Hand zu verwenden, kann sich der Urheber oder die Urheberin jeder Entstellung des Werks widersetzen, die ihn oder sie in der Persönlichkeit verletzt.
3 Zulässig ist die Verwendung bestehender Werke zur Schaffung von Parodien oder mit ihnen vergleichbaren Abwandlungen des Werks.”


Fransız Yayın Kanunu
“Article L121-1

L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.”


İngiliz Hukuku (Copyright, Designs and Patents Act 1988)

“80Right to object to derogatory treatment of work.
(1)The author of a copyright literary, dramatic, musical or artistic work, and the director of a copyright film, has the right in the circumstances mentioned in this section not to have his work subjected to derogatory treatment."

Kanada Fikri Haklar Yasasi (Copyright Act (R.S.C., 1985, C. C-42)

“8.2 (1) The author’s or performer’s right to the integrity of a work or performer’s performance is infringed only if the work or the performance is, to the prejudice of its author’s or performer’s honour or reputation,
(a) distorted, mutilated or otherwise modified; or

(b) used in association with a product, service, cause or institution.

2) In the case of a painting, sculpture or engraving, the prejudice referred to in subsection (1) shall be deemed to have occurred as a result of any distortion, mutilation or other modification of the work.

(3) For the purposes of this section,

(a) a change in the location of a work, the physical means by which a work is exposed or the physical structure containing a work, or

(b) steps taken in good faith to restore or preserve the work shall not, by that act alone, constitute a distortion, mutilation or other modification of the work."


Amerikan Hukuku (Visual Artists Rights Act Of 1990-VARA)

 “17 U.S. Code § 106A

“(…)
2) shall have the right to prevent the use of his or her name as the author of the work of visual art in the event of a distortion, mutilation, or other modification of the work which would be prejudicial to his or her honor or reputation; and
(3)subject to the limitations set forth in section 113(d), shall have the right—
(A) to prevent any intentional distortion, mutilation, or other modification of that work which would be prejudicial to his or her honor or reputation, and any intentional distortion, mutilation, or modification of that work is a violation of that right, and
(B) to prevent any destruction of a work of recognized stature, and any intentional or grossly negligent destruction of that work is a violation of that right.”


ADIN BELİRTİLMESİ YETKİSİ
(Right to claim authorship, Anerkennung der Urheberschaft, Paternity Right)


FSEK Madde 15 – “Eseri, sahibinin adı veya müstear adı ile yahut adsız olarak, umuma arzetme veya yayımlama hususunda karar vermek salahiyeti munhasıran eser sahibine aittir.
Bir güzel sanat eserinden çoğaltma ile elde edilen kopyelerle bir işlenmenin aslı veya çoğaltılmış nüshaları üzerinde asıl eser sahibinin ad veya alametinin, kararlaştırılan veya adet olan şekilde belirtilmesi ve vücuda getirilen eserin bir kopye veya işlenme olduğunun açıkça gösterilmesi şarttır.
Bir eserin kimin tarafından vücuda getirildiği ihtilaflı ise, yahut her hangi bir kimse eserin sahibi olduğunu iddia etmekte ise, hakiki sahibi, hakkının tesbitini mahkemeden istiyebilir.
(Ek: 7/6/1995 - 4110/6 md.) Eser niteliğindeki mimari yapılarda, yazılı istem üzerine eserin görülen bir yerine eser sahibinin uygun göreceği malzeme ile silinmeyecek biçimde eser sahibinin adı yazılır.”


Bern Sözleşmesi 6bis: “ (1) Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.” 
Alman Fikri Haklar Yasası (UrhG § 13)
Anerkennung der Urheberschaft
Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft am Werk. Er kann bestimmen, ob das Werk mit einer Urheberbezeichnung zu versehen und welche Bezeichnung zu verwenden ist.”


İsviçre Fikri Haklar Yasası (URG Art. 9)
“Art. 9 Anerkennung der Urheberschaft
1 Der Urheber oder die Urheberin hat das ausschliessliche Recht am eigenen Werk und das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft.”


Fransız Fikri Haklar Yasası

“Article L121-1

L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.”


İngiliz Hukuku (Copyright, Designs and Patents Act 1988)
 
“77Right to be identified as author or director.
(1) The author of a copyright literary, dramatic, musical or artistic work, and the director of a copyright film, has the right to be identified as the author or director of the work in the circumstances mentioned in this section; but the right is not infringed unless it has been asserted in accordance with section 78."

Kanada Fikri Haklar Yasasi (Copyright Act (R.S.C., 1985, C. C-42)

“4.1 (1) The author of a work has, subject to section 28.2, the right to the integrity of the work and, in connection with an act mentioned in section 3, the right, where reasonable in the circumstances, to be associated with the work as its author by name or under a pseudonym and the right to remain anonymous. “where reasonable in the circumstances”


Amerikan Hukuku (Visual Artists Rights Act Of 1990-VARA)

 “17 U.S. Code § 106A

(a)rıghts of attrıbutıon and ıntegrıty.—Subject to section 107 and independent of the exclusive rights provided in section 106, the author of a work of visual art—
(1)shall have the right—
(A) to claim authorship of that work, and

(B) to prevent the use of his or her name as the author of any work of visual art which he or she did not create;”UMUMA ARZ YETKİSİ
(Right to disclosure, droit de divulgation)


FSEK md. 14

Bir eserin umuma arzedilip edilmemesini, yayımlanma zamanını ve tarzını munhasıran eser sahibi tayin eder.
Bütünü veya esaslı bir kısmı alenileşmemiş olan, yahut ana hatları her hangi bir suretle henüz umuma tanıtılmıyan bir eserin muhtevası hakkında ancak o eserin sahibi malumat verebilir.
(Değişik: 21/2/2001 - 4630/8 md.) Eserin umuma arzedilmesi veya yayımlanma tarzı,   sahibinin şeref ve itibarını zedeleyecek mahiyette ise eser sahibi, başkasına yazılı izin vermiş olsa bile eserin gerek aslının gerek işlenmiş şeklinin umuma tanıtılmasını veya yayımlanmasını menedebilir. Menetme yetkisinden sözleşme ile vazgeçmek hükümsüzdür. Diğer tarafın tazminat hakkı saklıdır.”


Alman Fikri Haklar Yasası (Urheberechtgesetz § 12)

“§ 12 Veröffentlichungsrecht
(1) Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk zu veröffentlichen    ist.
 (2) Dem Urheber ist es vorbehalten, den Inhalt seines Werkes öffentlich mitzuteilen oder zu beschreiben, solange weder das Werk noch der wesentliche Inhalt oder eine Beschreibung des Werkes mit seiner Zustimmung veröffentlicht ist.”


Fransız Fikri Haklar Yasası

“L121-2
L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de  l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle- ci.”


İsviçre Fikri Haklar Yasası
 
Art. 9 Anerkennung der Urheberschaft 
(2) Der Urheber oder die Urheberin hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann, wie und unter welcher Urheberbezeichnung das eigene Werk erstmals veröffentlicht werden soll.

(3) Ein Werk ist veröffentlicht, wenn der Urheber oder die Urheberin es selber erstmals ausserhalb eines privaten Kreises im Sinne von Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a einer grösseren Anzahl Personen zugänglich gemacht oder einer solchen Veröffentlichung zugestimmt hat.”
MANEVİ HAKLARIN DEVREDİLİP DEVREDİLEMEYECEĞİ VE MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ SORUNUNA İLİŞKİN ÖRNEK KANUN MADDELERİ


  • 1951 TARİHLİ ve 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (FSEK)


“I - Asli iktisap:
 Madde 48 - Eser sahibi veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları süre, yer ve muhteva itibariyle mahdut veya gayrimahdut, karşılıklı veya karşılıksız olarak başkalarına devredebilirler. Mali hakları sadece kullanma salahiyeti de diğer bir kimseye bırakılabilir.(Ruhsat). Yukardaki fıkralarda sayılan tasarruf muameleleri henüz vücuda getirilmemiş veya tamamlanacak olan bir esere taallük etmekte ise batıldır.”

“Madde 14/III: Eserin umuma arzedilmesi veya yayımlanma tarzı, sahibinin şeref ve itibarını düşürecek mahiyette ise eser sahibi, başkasına salahiyet vermiş olsa bile eserin gerek aslının ve gerek işlenmiş şeklinin umuma tanıtılmasını veya yayımlanmasını menedebilir. Bu haktan sözleşme ile vazgeçme hükümsüzdür. Diğer tarafın tazminat hakkı mahfuzdur.” (umuma arz salahiyeti)

“Madde 16/III: Eser sahibi kayıtsız ve şartsız olarak izin vermiş olsa bile şeref veya itibarını yahut eserinin mahiyet ve hususiyetlerini bozan her türlü değiştirmelere muhalefet hakkını muhafaza eder. Bu haktan sözleşme ile vazgeçmek hükümsüzdür.” (eserde değişiklik yapılmasını men)

Madde 19 - Eser sahibi 14 ve 15 inci maddelerin birinci fıkralariyle kendisine tanınan salahiyetlerin kullanılış tarzlarını tesbit etmemişse yahut bu hususu her hangi bir kimseye bırakmamışsa bu salahiyetlerin ölümünden sonra kullanılması, vasiyeti tenfiz memuruna; bu tayin edilmemişse sırasiyle sağkalan eşi ile çocuklarına ve mansup mirasçılarına, ana -babasına, kardeşlerine aittir. Eser sahibinin ölümünden sonra yukarıki fıkrada sayılan kimseler eser sahibine 14, 15 ve 16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında tanınan hakları, mali hakların devamı süresince ve herhalde eser sahibinin ölümünden itibaren 50 yıl içinde kendi namlarına kullanabilirler. Eser sahibi veya birinci ve ikinci fıkralara göre salahiyetli olanlar, salahiyetlerini kullanmazlarsa; eser sahibinden veya halefinden mali bir hak iktisap eden kimse meşru bir menfaati bulunduğunu ispat şartiyle, eser sahibine 14, 15 ve 16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında tanınan hakları kendi namına kullanabilir. Salahiyetli kimseler birden fazla olup müdahale hususunda birleşemezlerse; mahkeme, eser sahibinin muhtemel arzusuna en uygun bir şekilde basit yargılama usulü ile ihtilafIı halleder.(Değişik: 1/11/1983 - 2936/2 md.) 18 inci madde ile yukarıdaki fıkralarda sayılan salahiyetli kimselerden hiçbiri bulunmaz veya bulunup da salahiyetlerini kullanmazlarsa yahut ikinci fıkrada belirlenen süreler bitmişse, eser memleketin kültürü bakımından önemli görüldüğü takdirde, Kültür ve Turizm Bakanlığı 14, 15, 16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında eser sahibine tanınan hakları kendi namına kullanabilir.”


  • BERN SÖZLEŞMESİ (Bern Convention For the Protection of Literary and Artistic Works)


Bern Sözleşmesi 1886 tarihli olup Türkiye bu sözleşmeye 1995 yılında katılmıştır. 

“Article 6bis
Moral Rights:
1. To claim authorship; to object to certain modifications and other derogatory actions;
2. After the author's death; 3. Means of redress
(1) Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.
(2) The rights granted to the author in accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the country where protection is claimed. (…)”


  • ALMAN FİKRİ HAKLAR YASASI (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte -UrhG)


1965 tarihli UrhG uyarınca manevi haklar devredilemez; ancak miras yoluyla intikal edebilir.

§ 28
Vererbung des Urheberrechts
(1)   Das Urheberrecht ist vererblich. (…)”

§ 29
Rechtsgeschäfte über das Urheberrecht
(1)   Das Urheberrecht ist nicht übertragbar, (…)”


  • FRANSIZ FİKRİ HAKLAR YASASI (Code de la propriété intellectuelle)


Fransa, eser sahibinin manevi haklarını kabul eden ilk ülkelerden biri olup (Almanya ile beraber); “moral rights” ifadesi Fransızca “droit moral” kelimesinin çevirisidir. “Chapitre Ier : Droits moraux

Article L121-1

L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.”  • İSVİÇRE FİKRİ HAKLAR YASASI (Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte-URG)


İsviçre Kıta Avrupası hukuk sisteminde olmasına rağmen manevi hakları çok geç kabul etmiştir. İsviçre Fikri Haklar Yasası 1992 tarihlidir.

4. Kapitel: Rechtsübergang; Zwangsvollstreckung

  Art. 16 Rechtsübergang

1 Das Urheberrecht ist übertragbar und vererblich.(…)”  • İNGİLİZ HUKUKU (Copyright, Designs and Patents Act 1988)


“90 Assignment and licenses..

(1)Copyright is transmissible by assignment, by testamentary disposition or by operation of law, as personal or moveable property.”
 
“205L Moral rights not assignable
The rights conferred by this Chapter are not assignable.”

87 Consent and waiver of rights.
(1)It is not an infringement of any of the rights conferred by this Chapter to do any act to which the person entitled to the right has consented.
(2)Any of those rights may be waived by instrument in writing signed by the person giving up the right. (…)”

 “205M Transmission of moral rights on death
(1)On the death of a person entitled to a right conferred by this Chapter—
(a)the right passes to such person as he may by testamentary disposition specifically direct, (…)”

  • KANADA FİKRİ HAKLAR YASASI (Copyright Act (R.S.C., 1985, c. C-42)


“14.1 (…)
No Assignment of Moral Rights
(3)   Moral rights may not be assigned but may be waived in whole or in part.”

“14.2—(1) Moral rights in respect of a work subsist for the same term as the copyright in the work.

Succession
(2) The moral rights in respect of a work pass, on the death of its author, to (…)  • AMERİKAN HUKUKU (VISUAL ARTISTS RIGHTS ACT OF 1990-VARA)

Amerika Bern Sözleşmesi’ni kabul ettiğinde (1989) isteksizce de olsa manevi haklara ilişkin düzenlemeler yapmak zorunda kaldı. Amerika’daki korumaya “Patchwork Protection” deniyor. Hem federal bir yasa olarak VARA var. Hem de bazı federe devletlerin yasaları var (Kaliforniya, New York gibi). VARA eser sahibinin manevi haklarını düzenlemektedir; ancak getirdiği koruma yalnızca görsel sanatlar (visual arts) bakımındandır.

“17 U.S. Code § 106A

(e)Transfer and Waiver.—
(1) The rights conferred by subsection (a) may not be transferred, but those rights may be waived if the author expressly agrees to such waiver in a written instrument signed by the author. Such instrument shall specifically identify the work, and uses of that work, to which the waiver applies, and the waiver shall apply only to the work and uses so identified. In the case of a joint work prepared by two or more authors, a waiver of rights under this paragraph made by one such author waives such rights for all such authors. (…)”

“17 U.S. Code § 201 - Ownership of copyright

 (d)Transfer of Ownershıp.—
(1) The ownership of a copyright may be transferred in whole or in part by any means of conveyance or by operation of law, and may be bequeathed by will or pass as personal property by the applicable laws of intestate succession. (…)


!!! “VARA rights may not be sold, bequeathed, or transferred in any way; but may be waived by contract”!!!*******************************************************************************


Fikri Mülkiyet Hukukunda Manevi Haklar: Dersin amacı, fikri mülkiyet hukukunda eser sahibine ait olan manevi hakların (moral rights) uluslararası düzenlemeler çerçevesinde incelenmesidir. Bu amaçla ele alınacak hukuki metinler, başta 5846 sayılı FSEK olmak üzere Alman Fikri Haklar Yasası, Fransa Fikri Mülkiyet Kanunu ve VARA gibi uluslararası kanunlar ile Bern Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerdir. Söz konusu hukuki metinler incelenirken manevi hakların Kıta Avrupası hukukunda ele alınış biçimiyle Anglo-Sakson hukuk sisteminde ele alınış biçimleri arasındaki ikilik ekseninde karşılaştırmalı bir yöntem izlenecektir. Hiç yorum yok:

Yorum Gönder